Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de vereniging en definities

Studentenvereniging Anatolia is een door de Vrije Universiteit Amsterdam erkende studentenvereniging. Studentenvereniging Anatolia werkt met KvK-nummer 34175891. Bezoekadres: De Boelelaan 1105, studenten D0k, 1081 HV, Amsterdam. Postadres: De Boelelaan 1105, studenten D0k, 1081 HV, Amsterdam. Het academisch jaar start ieder jaar op 1 augustus.

2. Toepasbaarheid
 • Op het lidmaatschap van Anatolia Student Association zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Door lid te worden van Studentenvereniging Anatolia bevestig je dat je bekend bent met de algemene voorwaarden en dat je akkoord gaat met alle lidmaatschapsgerelateerde activiteiten van Studentenvereniging Anatolia zoals beschreven in de artikelen van de algemene voorwaarden.
 • Indien u het met één van de uitspraken in de algemene voorwaarden niet eens bent, kunt u voordat u lid wordt een schriftelijk verzoek sturen naar info@svanatolia.nl. Studentenvereniging Anatolia zal een andere voorziening in overweging nemen en je hierover binnen 14 dagen (2 weken) informeren. Als je het met geen van de uitspraken in de algemene voorwaarden eens bent, kan het zijn dat je beperkt wordt in de dienstverlening die Studievereniging Anatolia aanbiedt.
 • Uitzonderingen op de algemene voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt met een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen (de studenten- en studentenvereniging Anatolia).

 

3a. Lidmaatschap
 • Het lidmaatschap staat open voor iedereen die studeert aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland.
 • Je lidmaatschap is persoonlijk en je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Je bent verantwoordelijk voor het wachtwoord van je account op de website van Anatolia Student Association en je mag onder geen enkele omstandigheid toegang verlenen aan een derde partij.
 • Het lidmaatschap is betaald en kost 25 euro per studiejaar
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd bij aanvang van een nieuw studiejaar. Als je stopt met studeren of je studie afrondt, blijft je lidmaatschap geldig totdat je je lidmaatschap opzegt. Daarna beëindigt Studentenvereniging Anatolia je lidmaatschap.
 • Studentenvereniging Anatolia heeft het recht om op ieder moment, om welke reden dan ook, een lidmaatschap op te zeggen, met berichtgeving aan jou.
 
3b. Duur
 • Je kunt op elk moment lid worden.
 • Je bent lid tot beëindiging. Opzegging kan gedurende het hele jaar door het lid of door Studentenvereniging Anatolia. Het lid beëindigt het lidmaatschap door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl met daarin een formele verklaring van opzegging van uw lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap eindigt automatisch wanneer:
 1. De persoon is overleden.
 
4. Evenementen
 • Wanneer je je aanmeldt voor een evenement, ga je akkoord met het no-show beleid van Studentenvereniging Anatolia. Het no-showbeleid omvat gratis annulering van deelname aan het evenement tot 48 uur vóór aanvang van het evenement. Indien de annulering echter binnen 48 uur voor aanvang van het evenement plaatsvindt, de deelnemer niet komt opdagen tijdens het evenement of de deelnemer zich niet meldt bij de organisatie, krijgt de deelnemer een boete van 15 euro. Dit wordt afgeschreven van de bankrekening zoals opgegeven door de deelnemer bij inschrijving voor het evenement. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur uitzonderingen maken. Annuleringen moeten worden ingediend bij info@svanatolia.nl of bij de specifieke commissie-e-mail vermeld in de bevestigingsmail van de inschrijving. Beide annuleringen zijn geldig.
 • Bij annulering of verplaatsing van een evenement van Studentenvereniging Anatolia zal Studentenvereniging Anatolia haar leden zo goed mogelijk informeren. Indien een evenement van Studentenvereniging Anatolia wordt afgelast vanwege omstandigheden buiten de macht van Studentenvereniging Anatolia, is Studentenvereniging Anatolia niet aansprakelijk voor restitutie van het deelnamegeld.
 • Bij sommige evenementen is een CV-selectie inbegrepen. Door gebruik te maken van CV-selectie kunnen deelnemende bedrijven studenten kiezen die passen bij hun gewenste functieprofiel en wensen. Studentenvereniging Anatolia zal je CV anonimiseren (persoonlijke gegevens verwijderen) en er zullen verder geen wijzigingen in je CV plaatsvinden. Studentenvereniging Anatolia kan geen invloed uitoefenen op de selectie van studenten, omdat dit door het deelnemende bedrijf gebeurt. Studentenvereniging Anatolia is dan ook niet verantwoordelijk voor de selectie van studenten. Na deelname van de student aan het CV selectie evenement is Studentenvereniging Anatolia bevoegd om het volledige CV van de student over te dragen aan het specifieke bedrijf.
 
5. Bijdrage
 • Voor sommige producten of evenementen op de website van Anatolia Student Association is een bijdrage vereist. Dit wordt vermeld bij het bestellen van het product/evenement en de bestelling van het product/evenement wordt voltooid na betaling. Studentenvereniging Anatolia kan niet garanderen dat de diensten die op de website worden aangeboden allemaal beschikbaar zijn. Als deelnemer aan een evenement van Studentenvereniging Anatolia is het mogelijk om de kosten van een evenement van Studentenvereniging Anatolia 7 dagen voor aanvang van het evenement te annuleren, tenzij anders vermeld in het inschrijfformulier op de website. Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement brengt extra annuleringskosten met zich mee, afhankelijk van het evenement (en de reeds voor u gemaakte kosten).
 • Studentenvereniging Anatolia is vanwege het no-show beleid bevoegd om geld van de bankrekening van het lid af te halen. De automatische incasso wordt 2 weken vóór de automatische incasso aan het lid medegedeeld.
 
6. Privacy
 • Wanneer je lid wordt van Studentenvereniging Anatolia of een commissielidmaatschap aanvraagt, geef je aan Studentenvereniging Anatolia een aantal persoonsgegevens door. Door deze informatie te uploaden/verzenden naar de website of webshop van Studentenvereniging Anatolia, verleen je aan Studentenvereniging Anatolia een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, onbeperkte, permanente en royaltyvrije licentie om deze gegevens of een deel daarvan op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken. media (behalve kopieën van paspoorten/identiteitskaarten en persoonsgegevens op cv’s zonder doel voor studentenselectie voor een evenement). Bovendien doet u hiermee afstand van uw zogenaamde morele of soortgelijke rechten met betrekking tot de gegevens. In het geval dat Studentenvereniging Anatolia haar (of delen van haar) bedrijfsactiviteiten zou verkopen of overdragen aan een derde partij, behoudt Studentenvereniging Anatolia zich het recht voor om jouw gegevens eveneens te verkopen of over te dragen binnen de regels van de Nederlandse wetgeving.
 • Op ieder moment dat een lid inzage wil in zijn of haar persoonsgegevens verkregen door Studentenvereniging Anatolia, kan hij of zij contact opnemen met Studentenvereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl.
 • Op ieder moment dat een lid zijn of haar persoonlijke gegevens wil wijzigen, kan dit via de profielpagina op de website of door contact op te nemen met Studievereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl.
 • Op ieder moment dat een lid zijn/haar lidmaatschap bij Studentenvereniging Anatolia wil beëindigen, kan hij/zij contact opnemen met Studentenvereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl waarin hij/zij aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen. Studentenvereniging Anatolia kan verzoeken om verwijdering alle persoonlijke gegevens op basis waarvan Studentenvereniging Anatolia dit doet.
 • Studentenvereniging Anatolia is bevoegd jouw gegevens te verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde organisaties die Studentenvereniging Anatolia voor jou interessant acht en die aansluiten bij jouw wensen en interesses. Verder gebruikt Studentenvereniging Anatolia jouw gegevens voor promotionele doeleinden van de diensten en evenementen van Studentenvereniging Anatolia en voor commerciële doeleinden (zoals het versturen van e-mails aan jou).
 • Studentenvereniging Anatolia kan de gegevens die je op de website van Studentenvereniging Anatolia invult, verwerken en opslaan in één of meerdere bestanden.
 • Studentenvereniging Anatolia kan afbeeldingen en video’s die van jou zijn gemaakt tijdens evenementen van Studentenvereniging Anatolia gebruiken voor zowel interne als externe doeleinden. Studentenvereniging Anatolia zal zorgvuldig met deze materialen omgaan en deze niet aan derden verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Studentenvereniging Anatolia is bevoegd om de lidmaatschapsgegevens van Studentenvereniging Anatolia te vergelijken met de gegevens van SBE VU, zodat de lidmaatschapsgegevens actueel zijn. Je geeft toestemming aan de VU om jouw persoonsgegevens in de database van Studentenvereniging Anatolia jaarlijks te actualiseren gedurende de duur van je inschrijving aan de VU.
 • Door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl kun je aangeven dat je het niet eens bent met VI.1 of VI.4 en dat Studievereniging Anatolia jouw gegevens niet meer voor deze doeleinden mag gebruiken.
 • Het is niet toegestaan ​​om de gegevens die je ontvangt van Studentenvereniging Anatolia of een sponsor van Studentenvereniging Anatolia, of iets van de website van Studentenvereniging Anatolia, voor andere dan persoonlijke doeleinden te gebruiken. De informatie mag niet voor een ander doel worden gebruikt, waaronder begrepen het kopiëren of openbaar maken ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studentenvereniging Anatolia.
 
7. Garantie voor correcte en waarheidsgetrouwe informatie
 • Je garandeert bij Studentenvereniging Anatolia dat alle gegevens die je tijdens het gebruik ervan invult op het inschrijfformulier of ergens anders op de website van Studentenvereniging Anatolia juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien Studentenvereniging Anatolia gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Studentenvereniging Anatolia het recht de informatie te verwijderen en desgewenst het lidmaatschap geheel te beëindigen.
 
8. Veranderingen
 • Studentenvereniging Anatolia heeft het recht om de voorwaarden van Studentenvereniging Anatolia te wijzigen wanneer Studentenvereniging Anatolia dit noodzakelijk acht, zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwe voorwaarden worden gepubliceerd op Studentenvereniging Anatolia.nl en leden wordt geadviseerd de website regelmatig te raadplegen.
 
9. Betrouwbaarheid
 • Studentenvereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade, van welke aard dan ook, aan eigendommen van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van de diensten/evenementen van Studentenvereniging Anatolia. Studentenvereniging Anatolia is eveneens niet aansprakelijk voor de gevolgen of indirecte schade van het niet/niet tijdig/niet correct presteren door Studentenvereniging Anatolia.
 • Studentenvereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en webshop van Studentenvereniging Anatolia.
 • Studentenvereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor informatie of communicatie die niet door Studentenvereniging Anatolia wordt verstrekt.
 • Studentenvereniging Anatolia is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare fout van Studentenvereniging Anatolia in de nakoming van de verplichtingen van Studentenvereniging Anatolia zoals vermeld in de voorwaarden.
 • De aansprakelijkheid van Studentenvereniging Anatolia is beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval onder de verzekering van Studentenvereniging Anatolia valt. Bij niet dekking/niet-betaling van de verzekering is de aansprakelijkheid van Studentenvereniging Anatolia beperkt tot in totaal 250 euro voor de situatie.
 • Studentenvereniging Anatolia is niet aansprakelijk bij opzet van de student of bij roekeloosheid.
 
10. Intellectual Property
 • Studentenvereniging Anatolia bezit de rechten en bevoegdheden die aan Studentenvereniging Anatolia toebehoren volgens de Nederlandse auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studentenvereniging Anatolia is bevoegd deze voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Alles op de website van Studentenvereniging Anatolia is eigendom van Studentenvereniging Anatolia. Als je op de website materiaal aantreft dat volgens jou inbreuk maakt op enig eigendomsrecht, neem dan contact op met Studentenvereniging Anatolia. Studentenvereniging Anatolia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website.
  Door lid te worden/zijn van Studentenvereniging Anatolia vindt er in ieder geval geen overdracht van intellectueel eigendom plaats. Leden mogen geen intellectuele eigendommen overdragen aan derden zonder schriftelijke, ondertekende toestemming van Studentenvereniging Anatolia.
 
11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 • Op de voorwaarden van Studentenvereniging Anatolia is Nederlands recht van toepassing.
 • De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Nederlandse wet anders voorschrijft. Niettemin behoudt Studentenvereniging Anatolia zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst uitgebreid proberen een geschil in overleg op te lossen alvorens de rechter in te schakelen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, zal de betreffende bepaling vervangen worden door een geldige bepaling met dezelfde strekking.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de leden binnen bekwame tijd, duidelijk omschreven en volledig worden ingediend bij Studentenvereniging Anatolia, nadat de leden een gebrek hebben geconstateerd.
 • De ingediende klachten worden door Studentenvereniging Anatolia binnen een termijn van 14 dagen (2 weken) beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht meer tijd nodig heeft om te worden afgehandeld, deelt Studentenvereniging Anatolia dit binnen 14 dagen (2 weken) aan de leden mee, inclusief een indicatie van de termijn voor de volledige afhandeling van de klacht.
 
12. Aanvullende voorwaarden
 • Aanvullende voorwaarden mogen de leden niet benadelen en moeten schriftelijk worden vastgelegd zodat de leden zich daaraan kunnen houden.
 • Voor vragen over de voorwaarden van Studentenvereniging Anatolia kun je een mail sturen naar info@svanatolia.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
 • Het overtreden van één van de artikelen genoemd in de algemene voorwaarden kan bestraft worden door Studentenvereniging Anatolia.
 • Bij tegenstrijdige artikelen in de voorwaarden of in enige situatie betreffende Studentenvereniging Anatolia zijn altijd de voorwaarden van toepassing. Studentenvereniging Anatolia zal in deze specifieke situaties duidelijkheid scheppen.
 • De communicatie tussen Studentenvereniging Anatolia en haar leden kan schriftelijk, mondeling en elektronisch plaatsvinden.