Algemene Voorwaarden

I. Identiteit van de vereniging en definities

Studenten vereniging Anatolia is een studenten vereniging erkend door de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten vereniging Anatolia werkt met het KvK-nummer 34175891. Bezoekadres: De Boelelaan 1105, studenten D0k, 1081 HV, Amsterdam. Postadres: De Boelelaan 1105, studenten D0k, 1081 HV, Amsterdam. Studiejaar begint elk jaar op 1 augustus.

II. Toepasbaarheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Studenten vereniging Anatolia. Door lid te worden van Studenten vereniging Anatolia, bevestigt u dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en dat u akkoord gaat met alle lidmaatschapsgerelateerde activiteiten van Studenten vereniging Anatolia zoals beschreven in de artikelen van de algemene voorwaarden.

2. Als u niet akkoord gaat met een van de verklaringen in de algemene voorwaarden, stuur dan een schriftelijk verzoek naar info@svanatolia.nl voordat u lid wordt. Studenten vereniging Anatolia zal een andere bepaling overwegen en u hiervan binnen 14 dagen (2 weken) op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met een van de verklaringen in de algemene voorwaarden, kunt u beperkt worden in de diensten die Studenten vereniging Anatolia biedt.

3. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt met een schriftelijke overeenkomst met een handtekening van beide partijen (De student en Studenten vereniging Anatolia).

III. Lidmaatschap

Algemeen

1. Lidmaatschap is open voor iedereen die studeert aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland.

2. Uw lidmaatschap is persoonlijk en u kunt uw lidmaatschap niet overdragen aan een andere persoon. U bent verantwoordelijk voor het wachtwoord van uw account op de website van Studenten vereniging Anatolia en u mag onder geen enkele omstandigheid toegang verlenen aan een derde partij.

3. Lidmaatschap is betaald en kost 25 euro per studiejaar

4. Lidmaatschap wordt automatisch verlengd bij het begin van een nieuw academisch jaar. Als u opstapt of uw studie voltooit, blijft uw lidmaatschap geldig tot u uw lidmaatschap opzegt. Daarna zal Studenten vereniging Anatolia uw lidmaatschap beëindigen.

5. Studenten vereniging Anatolia heeft het recht om een lidmaatschap om welke reden dan ook op elk moment op te zeggen, met kennisgeving aan u.

Duur

1. U kunt op elk moment lid worden.

2. U bent lid tot beëindiging. Beëindiging kan door het lid of door Studenten vereniging Anatolia gedurende het hele jaar worden gedaan. Het lid zal het lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl met een formele verklaring van annulering van uw lidmaatschap.

3. Het lidmaatschap eindigt automatisch wanneer:

1. De persoon is overleden.

IV. Evenementen

1. Wanneer u zich aanmeldt voor een evenement, gaat u akkoord met Studenten vereniging Anatolia' no-show-beleid. Het no-show-beleid bevat kosteloos annuleren van deelname aan het evenement tot 48 uur voor aanvang van het evenement. Als de annulering echter binnen 48 uur voor aanvang van het evenement is, komt de deelnemer niet opdagen tijdens het evenement of meldt de deelnemer zich niet af bij de organisatie, dan wordt de deelnemer beboet met 15 euro. Dit zal worden afgeschreven van de bankrekening zoals ingediend door de deelnemer bij de aanmelding voor het evenement. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur uitzonderingen maken. Annuleringen moeten worden ingediend bij info@svanatolia.nl of bij de specifieke commissie-e-mail zoals vermeld in de bevestigings e-mail van de inschrijving. Beide annuleringen zijn geldig.

2. In geval van annulering of verplaatsing van een Studenten vereniging Anatolia-evenement zal Studenten vereniging Anatolia de leden zo goed mogelijk informeren. Als een Studenten vereniging Anatolia-evenement wordt geannuleerd vanwege omstandigheden buiten de controle van Studenten vereniging Anatolia, is Studenten vereniging Anatolia niet aansprakelijk voor terugbetaling van het deelnamebedrag.

3. Sommige evenementen bevatten een CV-selectie. Door gebruik te maken van CV-selectie, kunnen de deelnemende bedrijven studenten kiezen die aansluiten bij hun gewenste functieprofiel en wensen. Studenten vereniging Anatolia zal uw CV anoniem maken (persoonlijke gegevens verwijderen) en er zullen geen verdere wijzigingen aan uw CV worden aangebracht. Studenten vereniging Anatolia kan de selectie van studenten niet beïnvloeden, omdat dit wordt gedaan door het deelnemende bedrijf. Studenten vereniging Anatolia is daarom niet verantwoordelijk voor de selectie van studenten. Na deelname van de student aan de CV-selectie-evenement, is Studenten vereniging Anatolia gemachtigd om de volledige CV van de student over te dragen aan het specifieke bedrijf.

V. Bijdrage

1. Sommige producten of evenementen op de website van Studenten vereniging Anatolia vereisen een bijdrage. Dit zal vermeld worden bij het bestellen van het product/evenement, en de bestelling van een product/evenement zal voltooid worden na betaling. Studenten vereniging Anatolia kan niet garanderen dat de diensten die op de website worden aangeboden allemaal beschikbaar zijn. Als deelnemer aan een Studenten vereniging Anatolia-evenement, is het mogelijk om kosten van een Studenten vereniging Anatolia-evenement 7 dagen voor aanvang van het evenement te annuleren, tenzij anders vermeld in het aanmeldingsformulier op de website. Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement leidt tot een extra annuleringsvergoeding, die afhankelijk is van het evenement (en de kosten die al voor u gemaakt zijn).

2. Studenten vereniging Anatolia is gemachtigd om geld af te halen van de bankrekening van het lid als gevolg van het no-show-beleid. De incasso zal 2 weken voor de incasso aan de lid medegedeeld worden.

VI. Privacy

1. Wanneer u lid wordt van Studenten vereniging Anatolia of wanneer u zich aanmeldt voor commissielidmaatschap, geeft u Studenten vereniging Anatolia enige persoonlijke informatie. Door deze informatie te uploaden/versturen naar de website of webshop van Studenten vereniging Anatolia, geeft u Studenten vereniging Anatolia een onherroepbare, onvoorwaardelijke, onbeperkte, blijvende en royalty-vrije licentie om deze gegevens of een deel daarvan op elke manier te gebruiken, in sommige of alle media (behalve kopieën van paspoorten/identiteitskaarten en persoonlijke gegevens op CV's zonder doel voor studentenselectie voor een evenement). Bovendien doet u hiermee afstand van uw zogenaamde morele of vergelijkbare rechten met betrekking tot de gegevens. In het geval dat Studenten vereniging Anatolia haar - of delen van haar - bedrijfsactiviteiten zou verkopen of overdragen aan een derde partij, behoudt Studenten vereniging Anatolia het recht om ook uw gegevens te verkopen of over te dragen binnen de regels van de Nederlandse wetgeving.

2. Elk moment dat een lid inzicht wil hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens verkregen door Studenten vereniging Anatolia, kan hij of zij contact opnemen met Studenten vereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl.

3. Elk moment dat een lid zijn of haar persoonlijke informatie wil wijzigen, kan dit via de profielpagina op de website of door contact op te nemen met Studenten vereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl.

4. Elk moment dat een lid zijn/haar lidmaatschap bij Studenten vereniging Anatolia wil beëindigen, kunnen ze contact opnemen met Studenten vereniging Anatolia door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl met specifieke aanduiding dat ze hun lidmaatschap willen beëindigen, en kan Studenten vereniging Anatolia vragen om alle persoonlijke informatie te verwijderen waarop Studenten vereniging Anatolia dit zal doen.

5. Studenten vereniging Anatolia is gemachtigd om uw gegevens te verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde organisaties die Studenten vereniging Anatolia interessant acht voor u, die aansluiten bij uw behoeften en interesses. Bovendien gebruikt Studenten vereniging Anatolia uw informatie voor promotiedoeleinden van Studenten vereniging Anatolia-diensten en -evenementen en voor commerciële doeleinden (door bijvoorbeeld e-mails aan u te sturen).

6. Studenten vereniging Anatolia mag de gegevens die u invult op de website van Studenten vereniging Anatolia verwerken en opslaan in één of meer bestanden.

7. Studenten vereniging Anatolia mag beeld- en videomateriaal gemaakt van u tijdens Studenten vereniging Anatolia-evenementen gebruiken voor zowel interne als externe doeleinden. Studenten vereniging Anatolia zal goed omgaan met deze materialen en zal deze niet verkopen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Studenten vereniging Anatolia is gemachtigd om de lidmaatschapsinformatie van Studenten vereniging Anatolia te vergelijken met de informatie van SBE VU om een up-to-date lidmaatschapsinformatie te garanderen. U geeft toestemming aan de VU om uw persoonlijke informatie in de database van Studenten vereniging Anatolia jaarlijks te updaten voor de duur van uw inschrijving aan de VU.

9. Door een e-mail te sturen naar info@svanatolia.nl, kunt u aangeven dat u het niet eens bent met VI.1 of VI.4 en dat Studenten vereniging Anatolia uw informatie niet langer voor deze doeleinden mag gebruiken.

10. Het is niet toegestaan om de informatie die u ontvangt van Studenten vereniging Anatolia of een sponsor van Studenten vereniging Anatolia, of iets van de website van Studenten vereniging Anatolia, te gebruiken voor andere dan persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet gebruikt worden voor een ander doel, waaronder het kopiëren ervan of het openbaar maken ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studenten vereniging Anatolia.

VII. Garantie op juiste en waarheidsgetrouwe informatie

1. U geeft Studenten vereniging Anatolia garantie dat alle informatie die u invult in het registratieformulier of ergens anders op de website van Studenten vereniging Anatolia tijdens het gebruik hiervan, juist en waarheidsgetrouw is. Als Studenten vereniging Anatolia een geldige reden heeft om te geloven dat de verstrekte informatie onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, is Studenten vereniging Anatolia gerechtigd de informatie te verwijderen en, indien gewenst, het lidmaatschap geheel te beëindigen.

VIII. Wijzigingen

1. Studenten vereniging Anatolia heeft het recht de algemene voorwaarden van Studenten vereniging Anatolia te wijzigen wanneer Studenten vereniging Anatolia dit noodzakelijk acht, zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwe algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op Studenten vereniging Anatolia.nl en leden worden aangeraden de website regelmatig te controleren.

IX. Aansprakelijkheid

1. Studenten vereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor enige verlies, diefstal of schade, ongeacht de aard ervan, in het bezit van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van de diensten/evenementen van Studenten vereniging Anatolia. Studenten vereniging Anatolia is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen of indirecte schade van het niet/niet op tijd/niet juist uitvoeren van Studenten vereniging Anatolia.

2. Studenten vereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Studenten vereniging Anatolia-site en webshop.

3. Studenten vereniging Anatolia is niet aansprakelijk voor enige informatie of communicatie die niet door Studenten vereniging Anatolia is verstrekt.

4. Studenten vereniging Anatolia is alleen aansprakelijk voor de schade die direct het gevolg is van een verantwoordelijke fout van Studenten vereniging Anatolia bij de uitvoering van de verplichtingen van Studenten vereniging Anatolia zoals genoemd in de algemene voorwaarden.

5. De aansprakelijkheid van Studenten vereniging Anatolia is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de verzekering van Studenten vereniging Anatolia in het specifieke geval. In geval van niet-dekking/niet-uitbetaling van de verzekering, is de aansprakelijkheid van Studenten vereniging Anatolia beperkt tot 250 euro in totaal voor de situatie.

6. Studenten vereniging Anatolia is niet aansprakelijk in geval van opzettelijke schade door de student of in geval van roekeloosheid.

X. Intellectueel eigendom

1. Studenten vereniging Anatolia bezit de rechten en bevoegdheden die aan Studenten vereniging Anatolia toekomen volgens de Nederlandse auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studenten vereniging Anatolia is bevoegd deze te gebruiken voor andere doeleinden.

2. Alles op de website van Studenten vereniging Anatolia behoort tot Studenten vereniging Anatolia. Als u materiaal op de website vindt waarvan u gelooft dat dit inbreuk maakt op enig eigendomsrecht, neem dan contact op met Studenten vereniging Anatolia. Studenten vereniging Anatolia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website.

3. Bij het worden/zijn van een lid van Studenten vereniging Anatolia, gaat de overdracht van intellectueel eigendom in geen enkel geval door. Leden mogen geen intellectuele eigendommen doorgeven aan derden zonder schriftelijke, ondertekende toestemming van Studenten vereniging Anatolia.

XI. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

1. Op de algemene voorwaarden van Studenten vereniging Anatolia is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter in Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de Nederlandse wet anders voorschrijft. Desondanks behoudt Studenten vereniging Anatolia zich het recht voor om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter volgens de Nederlandse wet.

3. Partijen zullen eerst uitgebreid proberen een geschil op te lossen door overleg voordat zij een rechter erbij betrekken.

4. Indien een of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die hetzelfde effect heeft.

5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de leden binnen een redelijke termijn, duidelijk omschreven en compleet, worden ingediend bij Studenten vereniging Anatolia nadat de leden een gebrek hebben vastgesteld.

6. De ingediende klachten zullen binnen 14 dagen (2 weken) worden beantwoord door Studenten vereniging Anatolia, met ingang van de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht meer tijd nodig heeft om te worden verwerkt, zal Studenten vereniging Anatolia binnen 14 dagen (2 weken) hierover bericht geven aan de leden, inclusief een indicatie van de tijd om de klacht volledig te verwerken.

XII. Aanvullende voorwaarden

1. Aanvullende algemene voorwaarden mogen de leden niet benadelen en moeten op schrift gesteld worden zodat de leden deze kunnen bewaren.

2. Voor vragen over de algemene voorwaarden van Studenten vereniging Anatolia kunt u een e-mail sturen naar info@svanatolia.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

3. Het overtreden van één van de artikelen genoemd in de algemene voorwaarden kan door Studenten vereniging Anatolia gestraft worden.

4. In geval van tegenstrijdige artikelen in de algemene voorwaarden of in enige situatie betreffende Studenten vereniging Anatolia, gelden de algemene voorwaarden altijd. Studenten vereniging Anatolia zal in deze specifieke situaties duidelijkheid verschaffen.

5. De communicatie tussen Studenten vereniging Anatolia en haar leden kan schriftelijk, mondeling en elektronisch plaatsvinden.