Algemene Voorwaarden Rome Stedentrip

Algemene Voorwaarden Rome Stedentrip


Artikel 1 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Rome alsmede actieve leden van de vereniging anderzijds.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst *

2.1.1 De overeenkomst tussen SV Anatolia en haar leden komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier welke te vinden is op www.svanatolia.nl/rome

2.1.2 Aanmelden is mogelijk tot en met 16 april 2022 (aanmelddeadline). Er vindt een selectie plaats onder de personen die zich hebben aangemeld. De selectie bepaalt of een aangemelde persoon deelneemt aan de reis. De selectie wordt zo spoedig mogelijk na 16 april 2022 bekend gemaakt.

2.2 Selectie gaat op basis van voorwaarden opgesteld door SV Anatolia waarbij de volgorde van de aanmelding niet van belang is.

2.3.1 Als door SV Anatolia een bevestiging van selectie wordt verstrekt, geldt deze als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst. Na de bevestiging is SV Anatolia gebonden aan de overeenkomst. De bevestiging wordt verstuurd na de aanmelddeadline.

2.3.2 Na de bevestiging is/zijn het deelnemende lid/de deelnemende leden gebonden aan de overeenkomst. 

2.4 Aanmelden is alleen mogelijk voor leden. Indien je nog geen lid bent, dien je dus eerst lid te worden via http://www.svanatolia.nl/lid-worden of door het invullen van het lidmaatschapsformulier verstrekt door SV Anatolia. 

2.5.1 Het aanbod van SV Anatolia kan door redenen worden herroepen, zelfs na een bevestiging vanuit SV Anatolia. Bij herroeping dient het deelnemende lid/de leden zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld door SV Anatolia en wel binnen een redelijk termijn, doch zeven dagen voor vertrek. 

2.5.2 SV Anatolia is ook na het verstrijken van de termijn de aanmelding te doen herroepen indien gewichtige redenen zich voordoen of informatie naar voren komt die van belang zijn bij de aanmelding. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat (verdere) gebondenheid van SV Anatolia aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. SV Anatolia zal het deelnemende lid/de leden hiervan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De overeenkomst behelst de acceptatie van deelneming door SV Anatolia aan de studiereis naar Rome en aanvaarding van het deelnemende lid/de leden aan de studiereis naar Rome aangeboden door SV Anatolia.

3.2 De overeenkomst behelst de voorwaarden voor deelname en de verplichtingen van beide partijen jegens elkaar.

3.3 SV Anatolia heeft het recht om aan de overeenkomst geen gevolg te geven indien door de tegenpartij de verplichtingen niet worden nageleefd.

Artikel 4 – Prijs

4.1.1 De prijzen die door SV Anatolia zijn genoemd of worden vermeld zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren van de desbetreffende dienstverleners.

4.1.2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van de prijsbepalende factoren doch niet gelimiteerd genoemd: vervoerskosten; belastingen; heffingen; toeslagen; kosten genoemd in 4.3.1 en/of valutawijzigingen stijgen en deze verhogingen worden doorberekend door de dienstverleners, is SV Anatolia gerechtigd de prijswijzigingen eveneens in rekening te brengen bij het deelnemende lid/de leden.

4.1.3 De prijswijzigingen dienen terstond bekend gemaakt te worden bij het deelnemende lid/de leden.

4.1.4 Binnen 14 dagen voor vertrek kunnen geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd behoudens de namen van de reizigers nog niet definitief zijn doorgegeven en dientengevolge de tickets nog niet zijn geprint.

4.2 De prijs voor de deelname is €399,-

4.3.1 De prijs aangegeven in 4.2 is inclusief de additionele verplichte kosten van een bedrag gelijk aan €50,-. Deze kosten zijn ter dekking van onderdelen uit de dagprogramma’s, e.g. entreetickets van bezienswaardigheden, et cetera.

4.3.2 De additionele kosten gelden alleen indien SV Anatolia dit uitdrukkelijk in de promotie bij haar leden bekend maakt.

4.3.3 De bedragen dienen voldaan te worden via iDEAL waar het lid naar verwezen wordt tijdens de aanmeldingsprocedure in de mail.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Na de aanmelding dient er een betaling van €399,- voldaan te worden.

Het totale bedrag dient na de bekendmaking van de selectie voldaan te worden, uiterlijk vóór 21 april 2022. Deze betaling dient betaald te worden op de aangegeven wijze zoals vermeld in artikel 4.3.3**

5.2 Bij niet tijdige (volledige) betaling is het deelnemende lid van rechtswege in verzuim.

5.3 Als het deelnemende lid in verzuim is, heeft SV Anatolia de bevoegdheid om – mede ter beperking van verdere schade – over te gaan tot het opzeggen (annuleren) van de diensten die zijn vastgelegd ten behoeve van het deelnemende lid/de leden. Het deelnemende lid is dan naast de kosten die derden reeds in rekening hebben gebracht dan wel ten gevolge van de opzegging (annulering) alsnog in rekening brengen. Eventueel reeds betaalde gedeelten van het verschuldigde zullen worden verrekend met deze kosten.

5.4 Alle door SV Anatolia gemaakte kosten ter incassering van het door het deelnemende lid/de leden verschuldigde, zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen ten laste van het deelnemende lid/de leden.

Artikel 6 – Wijzigingen en Annulering

6.1 Indien de noodzaak daartoe strekt, is SV Anatolia gerechtigd eenzijdig wijzigingen in onderdelen van het aanbod ten behoeve van haar leden vastgelegde diensten te brengen.

6.2 SV Anatolia zal, zoveel als redelijkerwijs gevergd kan worden, zich ervoor inspannen om alternatieven te zoeken voor de onderdelen van de overeenkomst die op grond van 6.1 zijn weggevallen of gewijzigd zonder dit te kunnen garanderen. De overige onderdelen van de overeenkomst blijven in stand. 

6.3 Ingeval het deelnemende lid/de leden tot annulering overgaan zonder overmacht of geldige redenen, behoudt SV Anatolia het recht om het reeds betaalde geldbedrag in te houden. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 SV Anatolia neemt zorgvuldig en in redelijkheid de belangen van haar leden in acht.

7.2 SV Anatolia is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van haar actieve leden enerzijds en haar deelnemende leden anderzijds.

7.3 SV Anatolia aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien zij het aanbod niet kan uitwerken/aanbieden wegens overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kan worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener of annulering door de dienstverlener.

7.4 SV Anatolia is verder niet aansprakelijk voor tekortkomingen en schade toegebracht door derde partijen die haar diensten beschikbaar stellen voor de reis. Evenmin is SV Anatolia niet aansprakelijk voor de juistheid van verstrekte informatie door en/of namens de dienstverleners, waaronder doch niet uitsluitend begrepen foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

7.5 SV Anatolia is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade.

7.6 Indien ten gevolge van toerekenbaar tekortschieten door SV Anatolia schade voor haar deelnemende leden ontstaat, aanvaardt SV Anatolia aansprakelijkheid, welke alsdan wordt beperkt tot eenmaal de waarde van het overgemaakte geldbedrag.

7.7 SV Anatolia is niet aansprakelijk indien en voor zover het deelnemende lid zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 8 – Verplichtingen

8.1 SV Anatolia is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die deelnemende leden op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mochten hebben.

8.2.1 Deelnemende leden zijn verplicht SV Anatolia tijdig alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

8.2.2 Evenmin zijn de deelnemende leden verplicht het geldbedrag binnen de aangegeven termijn over te maken op rekening van SV Anatolia.

8.2.3 De deelnemende leden zijn zelf verantwoordelijk voor de benodigde documenten die nodig zijn om het land te betreden. SV Anatolia is niet verantwoordelijk indien de betrokken leden de toegang wordt geweigerd.

8.2.4 De deelnemende leden zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door SV Anatolia worden gegeven ter bevordering van een goede uitvoering van de overeengekomen diensten, waaronder niet uitsluitend wordt begrepen: het verplichte dagprogramma, verzameltijd en gedragsregels.

8.3 Indien de deelnemende leden zich onthouden aan de verplichtingen, zijn deze van rechtswege in verzuim. SV Anatolia heeft het recht om gevolg aan het verzuim te verbinden.

Artikel 9 – Verzekeringen

9.1 Het deelnemende lid is zelf verantwoordelijk voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering. Let op dat een annuleringsverzekering slechts je schade vergoedt in levensbedreigende situaties en niet als je bijvoorbeeld door griep of werkomstandigheden niet meer mee kunt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op alle geschillen tussen SV Anatolia en haar leden is Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank van Amsterdam bevoegd, tenzij deze kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van haar lid.

Meer informatie

* Bij aanmelding ga je akkoord met de volledige inhoud van dit document
** De data van de betalingen kan nog gewijzigd worden.